I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie

CZŁOWIEK NATURZE, CZY NATURA CZŁOWIEKOWI?

Konkurs jest skierowany do licealistów interesujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z naturą oraz człowiekiem w antyku i w świecie współczesnym.
Los człowieczy od początku wpisany był w autonomiczny rytm natury, z którą myśl ludzka koegzystowała i koegzystuje do dziś. Wyrazy owego współistnienia można podziwiać nie tylko w filozofii, wyjaśniającej prawidła istnienia za pomocą praw zaobserwowanych w przyrodzie, ale także w opowieściach czy mitach, które silnie oddziaływały na powszechną świadomość i kształtowały ją przez tysiąclecia. Jean de La Fontaine w XVII wieku zaczerpnął inspirację z bajek Ezopa, napisanych w VI w. p.n.e., przedstawiających ludzkie przywary oraz cnoty za pomocą ucharakteryzowanych, nacechowanych odpowiednio zachowań zwierząt. Z czasem ów siedemnastowieczny autor stał się jednym z najbardziej cenionych francuskich klasyków.
Gdzie Ty znajdziesz swoją inspirację, aby stać się klasykiem na miarę poprzedników?
Zachęcamy do nadsyłania propozycji autorskich tekstów (pisanych prozą lub wierszem), których treść związana będzie z epoką starożytności i tytułową naturą. W procesie oceny nadesłanych prac pod uwagę brana będzie pomysłowość i kreatywność Autora w zakresie doboru motywu antycznego oraz formy i środków wyrazu. Oceny tekstów dokona komisja konkursowa, która wyłoni 10 najlepszych prac. Zostaną one nagrodzone, a ponadto opublikowane w tomie Classica Catoviciensia Scripta Minora fasc. 24/2021. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2020. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach, a listy gratulacyjne dla laureatów zostaną skierowane na adres szkoły, do której uczęszczają. Podany zostanie również sposób, w jaki przekażemy laureatom nagrody rzeczowe.
Teksty o objętości nieprzekraczającej 5 tysięcy znaków ze spacjami wraz
z formularzem zgłoszeniowym proszę nadsyłać na adres: edyta.gryksa@us.edu.pl lub mlodziklasysy@us.edu.pl do dnia 17 maja 2020 r.

Komitet organizacyjny: Studenckie Koło Naukowe Młodych Klasyków, uczestnicy projektu: „Starożytność na łonie natury. Relacja człowieka z przyrodą wczoraj i dziś” wraz z opiekunem naukowym – dr Edytą Gryksą (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Konkurs organizowany w ramach projektu „Współmyślenie w humanistyce” („Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurs