I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Deklaracja dostępności

Sprawozdanie z dostępności

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
W budynku głównym, w sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna.
Na pierwszych i ostatnich schodach są oznaczenia kontrastowe.

Data publikacji strony internetowej: 2000-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed
wejściem ustawy o dostępności cyfrowej. Pliki pdf nie są dostępne cyfrowo.
Niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście. Informacje tabelaryczne
mogą nie zawierać znaczników tabeli. Listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone.
Wyłączenia
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Dyrda.
E-mail: liceum.pszczyna@post.pl
Telefon: (32) 210 37 27
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dostępności cyfrowej strony
lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Adres: ul. 3Maja 7
E-mail: liceum.pszczyna@post.pl
Telefon: (32) 210 37 27
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą budynki: gmach główny
oraz sala gimnastyczna, oba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są na parterze budynku głównego.

Przy bocznym wejściu do budynku szkoły umieszczono dzwonek
dla osób z niepełnosprawnościami. Wezwany pracownik sekretariatu zejdzie
do osoby potrzebującej pomocy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem – potrzebny
jest certyfikat potwierdzający status psa.
W budynku jest pętla indukcyjna.
Nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych
lub słabosłyszących.
Są oznaczenia kontrastowych ostatnich i pierwszych stopni schodów.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie
ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna
tel. (32) 210 37 27
Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zapewniamy, że w miarę możliwości technicznych i finansowych dostosujemy się
do potrzeb osób niepełnosprawnych