I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

RODO

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Góralczyk-Kaptur
e-mail: agnieszkakaptur@chrobry.edukacja-pszczyna.pl
tel. 32 210 37 27
 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie (ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna) reprezentowany przez Dyrektora.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email liceum.pszczyna@post.pl, telefonicznie (32) 210 37 27 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez: e-mail

agnieszka.kaptur@chrobry.edukacja-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210 37 27 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

          – na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej, Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły,

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).     

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 1 lit. b),

– gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit. g),

 – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 1 lit. h),

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: liceum.pszczyna@post.pl lub na adres Administratora.
11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12.  Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

 

 

Klauzula informacyjna

(monitoring wizyjny)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie (ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna) reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email pszczyna@post.pl, telefonicznie (32) 210 37 27 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez: e-mail

agnieszka.kaptur@chrobry.edukacja-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210 37 27 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 1. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie (art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z 108 a ustawy Prawo oświatowe.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejścia i wyjścia z budynku szkoły, korytarz, piętro I, II.
 3. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 4. Dane osobowe będą przechowywane na okres nadpisywania dysku rejestratora, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu, jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.