I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Rządowy program pomocy dla uczniów

Informacje dotyczące Programu

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023 (dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę Pszczyna zwraca koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy).

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia (rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub
do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy (wystawionego przez dyrektora szkoły, w której złożono wniosek),
do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Pszczyny. Dowody zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego
lub materiałów ćwiczeniowych oraz zaświadczenie o przyznaniu pomocy należy przedłożyć w terminie
od 26.09.2022 r. do 30.11.2022 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4,
43-200 Pszczyna, tel. (32) 210-28-58.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia
lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2022/2023
do kwoty

225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia
do kwoty

390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum
do kwoty

445 zł

 

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000122701.pdf

 

Wniosek na rok 2022