I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Działania zespołu nauk humanistycznych

Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotów Humanistycznych za r.szkol.2018/2019

1. Spotkania zespołu.
Zespół Przedmiotów Humanistycznych spotykał się regularnie w ciągu całego roku szkolnego:
ostatnie dni sierpnia 2018r.-dwa spotkania poświęcone redagowaniu planu pracy zespołu
12.09.2018r.-Analiza nowej podstawy programowej dla czteroletniego liceum
pocz. października 2018r.-analiza wyników maturalnych
luty 2019r.-przygotowanie do próbnej matury ustnej z języka polskiego
kwiecień 2019-spotkanie poświęcone wyborowi podręcznika do klasy pierwszej czteroletniego liceum
4.06.2019r. -spotkanie z przedstawicielem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i wybór podręcznika

2. Dydaktyka.
A) Działania podjęte w ramach poszerzenia wiedzy i umiejętności:
• wykład pana Pastuszki na temat: Imiona i nazwiska Żydów pszczyńskich-19.10.2018
• udział młodzieży w warsztatach poświeconych historii i kulturze Żydów pszczyńskich-20.10.2018.-organizator:St. Janosz
• współudział w zorganizowaniu powiatowych uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości-St. Janosz, B. Wawrzyczek
• udział młodzieży w wykładzie ks.dr.L. Łysienia“Myśląc Ojczyzna“-organizator spotkania:Ilona Gumola
• wykład dla klas medialnych:“Gawęda o Herbercie“ prof. A.Węgrzyniak-org. Ilona Gumola
• wykład W. Bonowicza dla klas maturalnych:Refleksje o społeczeństwie w rocznicę niepodległości-Ilona Gumola
• organizacja wystawy historycznej dot.37.rocznicy stanu wojennego-St. Janosz
• wystawa edukacyjna z okazji 74. Rocznicy“Marszu śmierci“-St. Janosz
• wystawa edukacyjna pt. „Drogi Polaków do wolności“-St.Janosz
• zorganizowanie wystawy edukacyjnej poświęconej rocznicy Konstytucji 3 Maja-B. Lesiak
• publikacja materiałów edukacyjnych dot. wyborów do Unii Europejskiej-B. Lesiak

B)Przygotowania do konkursów i olimpiad:
• przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego-B. Wawrzy-
czek, T. Czarska -Orlik, B. Jasińska
opracowanie regulaminu i zasad powiatowego konkursu historycznego dla uczniów wszystkich typów szkół z okazji 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego-St. Janosz
• przygotowanie ucznia M. Grzesińskiego do Olimpiady Historycznej(uczeń zakwalifikował się do drugiego etapu)-St. Janosz
• przygotowanie ucznia J. Grzyba do woj. konkursu pt.“Śląsk moja mała ojczyzna“-uczeń zajął II miejsce w konkursie
• przygotowanie trzech uczennic do powiatowego konkursu historycznego z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania śląskiego (uczennice zajęły I i II miejsca)
• przygotowanie uczniów do Olimpiady Historycznej-E. Ryguła
• przygotowanie ucznia do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym(etap okręgowy)-B. Lesiak
• przygotowanie uczennicy do Olimpiady Języka Polskiego(etap wojewódzki)-M. Rudnicka
• przygotowanie i propagowanie konkursu z dziedziny filozofii-B. Wawrzyczek

C) Matura
• konsultacje dla maturzystów przez cały rok, także w okresie ferii zimowych)- dot. wszystkich nauczycieli języka polskiego i historii
• próbna matura ustna z języka polskiego w sobotę dn.2 marca od godz. 8 do 18-wszystkie polonistki
• próbny egzamin maturalny z j.polskiego dla klas drugich
• próbny egzamin maturalny z historii(dwukrotny) -St. Janosz
• próbny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie-E. Rygula
• próbny egzamin maturalny z j. polskiego dla maturzystów(dwukrotny)-wszystkie polonistki

D) Wycieczki dydaktyczne
• Wszyscy nauczyciele przedmiotów humanistycznych zrealizowali wiele zaplanowanych wycieczek dydaktycznych m.in. do Muzeum, Powstań Śląskich , do Izby Pamięci przy kop. „“Wujek“,Muzeum Historii Katowic.
• Polonistki zrealizowały w większości zaplanowane wyjazdy do Krakowa
• Klasy medialne do Radia Katowice -M.Rudnicka

2.Organizacja uroczystości szkolnych.
• Powiatowy Dzień Edukacji-M.Rudnicka
• Święto Szkoły-Ilona Gumola
• Inscenizacja z okazji 74. rocznicy „Marszu śmierci“-St. Janosz
• Wystawa okolicznościowa z okazji 74 rocznicy „Marszu śmierci“
• Wystawa historyczna na temat rocznicy wprowadzenia stanu wojennego -działania St. Janosz
• Dni Otwarte-M. Rudnicka
• Uroczystość z okazji Święta 3 Maja- B. Lesiak
• Uroczystość zakończenia nauki przez maturzystów-M.Lubecka, B. Wawrzyczek

3. Działania na rzecz środowiska lokalnego, instytucji pozaszkolnych.

• Zorganizowanie powiatowych uroczystości z okazji 74.rocznicy „Marszu śmierci“-St. Janosz

• Udział w pracach umożliwiających funkcjonowanie placówki kulturalnej w Pszczynie“Muzeum Militarnych Dziejów Śląska“

4. Ponadto:
• Opieka nad radiowęzłem szkolnym
• Redakcja „Chrobrka“
• Prowadzenie strony szkoły
• Przewodniczenie zespołowi promocji
• Wszystkie te działania prowadzi pani M. Rudnicka
• Protokołowanie przebiegu naszych konferencji-M. Lubecka i B.Wawrzyczek

5. Szkolenia
• Udział w szkoleniu OKE dla egzaminatorów dla poziomu rozszerzonego-B. Wawrzyczek
• Udział w cyklicznych konferencjach organizowanych przez Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-St. Janosz
• Udział w comiesięcznych spotkaniach w RODN“WOM“ w Bielsku-Białej-Ilona Gumola
• Udział w szkoleniu zorganizowanym przez ORE na temat nowej podstawy programowej dla czteroletniego liceum-Ilona Gumola

We wszystkich pracach zespołu bardzo aktywnie uczestniczyły panie:Bożena Jasińska i Teresa Czarska-Orlik.

Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych
Ilona Gumola

[b]2017/2018[/b][u][/u]

[b] Dydaktyka.[/b]
Działania podjęte w ramach poszerzenia wiedzy i umiejętności:
• wykład pana Pastuszki na temat: Żydzi pszczyńscy w okresie międzywojennym (20 października 2017r.)
• udział młodzieży w warsztatach poświeconych historii i kulturze Żydów pszczyńskich-20.10.2017.-organizator:St. Janosz
• udział młodzieży klas pierwszych w wykładzie prof.dr hab. Heleny Synowiec na temat nazw własnych w dialekcie śląskim-1.12.2017r
-wykład zorganizowany przez I. Gumolę z okazji Święta Szkoły
• udział młodzieży klas drugich w spotkaniu z dr J. Jurgałą-Jureczką
poświęconym obrazowi Śląska w literaturze-1.12.2017r.-I. Gumola
• udział młodzieży klas maturalnych w spotkaniu z prof.Markiem Szczepańskim-1.12.2017r.(Ilona Gumola, Edyta Wojciech), temat spotkania:Współczesny portet Śląska i Ślązaków.
• wykład prof.Daniela Kadłubca na temat historycznych zmian w języku Ślązaków-spotkanie z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• wykład dr hab. D. Krzyżyk na temat wizerunku Śląska w przysłowiach-spotkanie z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• spotkanie z mieszkańcami Wilamowic na temat ich języka, kultury i zwyczajów-także z okazji Święta Nauk Humanistycznych
• spotkanie młodzieży z p. Andrzejem Rozpłochowskim-legendą „Solidarności“-wykład i dyskusja na temat wydarzeń z najnowszej historii Polski-St. Janosz

[b]Przygotowania do konkursów i olimpiad:[/b]
• przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego-B. Wawrzy-
czek, T. Czarska -Orlik, B. Jasińska
• przygotowanie do konkursów powiatowych-B. Wawrzyczek
• przygotowanie i prowadzenie szkolnego konkursu z okazji Święta Szkoły pt.Historia szkoły i jej patrona“-St. Janosz
• przygotowanie do Olimpiady Historycznej uczniów:Mateusza Kielocha i Marka Blachy-uczniowie zakwalifikowali się do drugiej cz. II etapu-St. Janosz
• przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Krąg Plus“-uczeń Grzesiński Maciej otrzymał wyróżnienie za pracę konkursową-St. Janosz
• przygotowanie uczniów do woj. Konkursu pt. „Śląsk-moja mała ojczyzna“;uczeń J. Grzyb zajął I miejsce, a Barbara Mruszczyk II miejsce
• przygotowanie grupy uczniów do powiatowego konkursu hist. z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; uczniowie zajęli najwyższe lokaty i wyróżnienia

[b] Wycieczki dydaktyczne[/b]
• Wszyscy nauczyciele przedmiotów humanistycznych zrealizowali wszystkie zaplanowane wyjazdy dydaktyczne.
(Kraków, Kraków Kazimierz, Katowice-Muzeum Śląskie, Nikiszowiec, Giszowiec, Muzeum Auschwitz, Harmęże,Muzeum Narodowe Kraków, Opactwo w Tyńcu,Fabryka Schindlera, warsztaty w Radiu Katowice
Ponadto wyjazdy do teatru w Krakowie, Chorzowie i Bielsku, a także do
kina