I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zasady rekrutacji obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

 

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2.     Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy I wynosi 200 pkt., tym:

A.    100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

B.     72 pkt. za oceny z wybranych czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,                                                                   punkty za oceny są obliczane według następujących zasad :

      –  celujący – 18 pkt.

      –  bardzo dobry – 17 pkt.

      –  dobry – 14 pkt.

      –  dostateczny – 8 pkt.

      –  dopuszczający – 2 pkt.

Z egzaminu gimnazjalnego za każdy uzyskany procent przyznaje się 0,2 punktu.

C.     7 pkt. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

D.    Max. 18 pkt. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

E.     3 pkt. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

F.     Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z język a polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

3.     Do klasy pierwszej liceum przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w ramach limitu miejsc określonego przez organ prowadzący.

4.     Planuje się utworzyć 6 oddziałów po 28 uczniów w każdym .

5.     Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :

a)      wielodzietność rodziny kandydata;

b)     niepełnosprawność kandydata;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6.     Kryteria, o których mowa w ust.6, mają jednakową wartość.

7.     Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectw (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia i nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

8.     Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno skończyć się do końca sierpnia 2017 r.

9.     W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

                       Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną.