I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zmiana dotycząca harmonogramu rekrutacji

Decyzja

 Śląskiego Kuratora Oświaty

 

Nr  SE KZ – 41010 /  5  /10  z dnia 09 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ – 42010/12/09
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych
na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2010 / 2011

 

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208) w związku z art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

postanawiam, co następuje:

 

1.      W związku z uzupełnieniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatu
w sprawie terminów sprawdzianu i egzaminów w 2010 r. o terminy przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, uchylam dotychczasowy termin składania przez kandydatów podania
w szkole pierwszego wyboru.

2.      Ustalam nowy termin składania podań w szkole pierwszego wyboru do dnia
22 czerwca 2010 r. do godz. 12.00.

3.      W związku z powyższym treść załącznika do decyzji w punkcie I.3 otrzymuje brzmienie:

 

„ I.3 Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego)-

 

od 10 maja 2010 r. do 22 czerwca 2010 r. do godz. 12.00”

 

oraz

 

treść Harmonogramu działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną, w zakresie terminu wprowadzania podań
przez Internet oraz składania dokumentów do wybranych szkół i składania podań w szkole pierwszego wyboru, otrzymuje brzmienie:

 

Termin

Wydarzenie

Od 10 maja
do
22 czerwca 2010 r.
do godz. 12.00

1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych
     szkół.
2. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.   

 

 

4.      Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierzam wicekuratorowi.

5.      Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem  09 czerwca 2010 r.

 

wz. Śląskiego Kuratora Oświaty

 

                                                                                                                                mgr Dariusz Wilczak

                                                                                                                                   Wicekurator