I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Spróbuj swoich sił

Stowarzyszenie Artystyczne „take tam…” oraz Pszczyńskie Centrum Kultury
zapraszają do udziału

Konkurs oratorski – „Największa zbrodnia XXI wieku to…”

1. Cele:
•    kształtowanie postaw twórczych,
•    nabywanie umiejętności publicznego przedstawiania własnych opinii,
•    poznanie sztuki retoryki,
•    dbałość o piękno języka ojczystego
2. Formy realizacji:
• uczestnicy wygłaszają przy udziale publiczności przemówienie zgodne z tematem konkursu
• występ nie może przekraczać 7 minut,
• uczestnik w dniu konkursu składa dwa egzemplarze przemówienia w formie pisemnej.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym samym zaznacza się brak
limitu zgłoszeń z jednej placówki.
4. Temat oracji: „Największa zbrodnia XXI wieku to…”
5. Zgłoszenia: do 15 kwietnia 2015 na adres mailowy: pieczka5@onet.eu
6. W razie pytań, proszę kierować maile pod wyżej wskazany adres.
7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 maja 2015 (piątek) od godziny 12.00 w sali
kameralnej Pszczyńskiego Centrum Kultury.
8. Na uczestników czekają nagrody!
9. Organizator prosi o przyprowadzenie drużyny wspierającej uczestnika.

Stowarzyszenie Artystyczne „take tam…” oraz Pszczyńskie Centrum Kultury
zapraszają do udziału

Konkurs literacki na opowiadanie kryminalne

Organizatorzy:  Stowarzyszenie Artystyczne „take tam…”
Pszczyńskie Centrum Kultury
Termin oddawania prac:        15 kwietnia 2015
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród:
10 maja 2015r. podczas promocji wydawnictwa Klubu Miłośników Powieści Kryminalnych „Pod
Lupą”
REGULAMIN KONKURSU
1. Tematyka konkursu:
– zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania kryminalnego.
2. Celem konkursu jest:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz uzdolnień literackich;
– zachęcenie młodzieży do wyrażania siebie poprzez sztukę, pobudzenie wyobraźni;
– zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w Weekendzie Kryminalnym.
3. Warunki konkursu:
– konkurs ma zasięg powiatowy, tzn. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego;
– składane opowiadania mają mieć do 15 stron znormalizowanego druku (Times New Roman, 12,
interlinia 1,5, format A4)
– do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni oraz grupy maksymalnie 3 osobowe;
– każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko uczestnika,
– klasę,
– adres domowy lub instytucji, którą reprezentuje,
– numer telefonu,
– zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie.
Prace w formie papierowej oraz elektronicznej należy dostarczyć do 15 maja (środa) do sekretariatu
Pszczyńskiego Centrum Kutlury (ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna).
5. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
a. szkoły gimnazjalnec. szkoły ponadgimnazjalne
7. W każdej kategorii zostaną wyłonione 3 najlepsze prace, na które czekają nagrody.
8. Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu;
– wkład pracy;
– walory literackie;
– poprawność ortograficzna, stylistyczna oraz składniowa;
– samodzielność.
9. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska zwycięzców zostaną podane do publicznej
wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej Organizatorów. Laureaci konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.